Билет 1

 

 1. Прочитайте, переведите и сделайте богословский и лингвистический анализ следующего текста (на выбор):

 

Τριὰς ὑπερούσιε καὶ ὑπέρθεε καὶ ὑπεράγαθε, τῆς Χριστιανῶν ἔφορε θεοσοφίας, ἴθυνον ἡμᾶς ἐπὶ τὴν τῶν μυστικῶν λογίων ὑπεράγνωστον καὶ ὑπερφαῆ καὶ ἀκροτάτην κορυφήν· ἔνθα τὰ ἁπλᾶ καὶ ἀπόλυτα καὶ ἄτρεπτα τῆς θεολογίας μυστήρια κατὰ τὸν ὑπέρφωτον ἐγκεκάλυπται τῆς κρυφιομύστου σιγῆς γνόφον, ἐν τῷ σκοτεινοτάτῳ τὸ ὑπερφανέστατον ὑπερλάμποντα καὶ ἐν τῷ πάμπαν ἀναφεῖ καὶ ἀοράτῳ τῶν ὑπερκάλων ἀγλαϊῶν ὑπερπληροῦντα τοὺς ἀνομμάτους νόας.

Nolīte murmurāre ad invĭcem: nemo potest venire ad me, nisi Pater Qui misit Me traxĕrit eum (Io.6.43.44). Magna gratiae commendatio! Nemo venit nisi tractus. Quem trahat et quem non trahat, quare illam trahat et illum non trahat,  noli velle iudicare, si non vis errare. Semel accipe et intellĕge: nondum trahĕris? Ora ut trahāris.

 

 1. В рамках какой области лингвистического знания произведено Ваше магистерское исследование. В чем его актуальность для богословской и филологической науки?

 

 1. Расскажите о проблематике своей магистерской диссертации в контексте актуальных вопросов современной богословской науки на современном иностранном языке (английском или немецком).

 


 

Билет 2

 

 1. Прочитайте, переведите и сделайте богословский и лингвистический анализ следующего текста (на выбор):

 

Κύριε, τίς παροικήσει ἐν τῷ σκηνώματί σου; ἢ τίς κατασκηνώσει ἐν ὄρει ἁγίῳ σου; πορευόμενος ἄμωμος καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλῶν ἀλήθειαν ἐν  καρδίᾳ αὐτοῦ, ὃς οὐκ ἐδόλωσεν ἐν γλώσσῃ αὐτοῦ, οὐδὲ ἐποίησε τῷ πλησίον  αὐτοῦ κακὸν καὶ ὀνειδισμὸν οὐκ ἔλαβεν ἐπὶ τοῖς ἔγγιστα αὐτοῦ. ἐξουδένωται    ἐνώπιον αὐτοῦ πονηρευόμενος, τοὺς δὲ φοβουμένους τὸν Κύριον δοξάζει· ὁ ὀμνύων τῷ πλησίον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀθετῶν τὸ ἀργύριον αὐτοῦ οὐκ ἔδωκεν  ἐπὶ τόκῳ καὶ δῶρα ἐπ᾿ ἀθῴοις οὐκ ἔλαβεν. ὁ ποιῶν ταῦτα, οὐ σαλευθήσεται εἰς   τὸν αἰῶνα.

Eris opus Dei, non solum quia homo es, sed etiam quia iustus es. Melius est enim iustum esse, quam te homĭnem esse. Si homĭnem te fecit Deus, te iustum tu te facis; melius aliquid facis quam fecit Deus. Sed sine te fecit te Deus. Non enim adhibuisti aliquem consensum, ut te facĕret Deus. Quomŏdo consentiēbas qui non eras? Qui ergo fecit te sine te, non te iustifĭcat sine te. Ergo fecit nescientem, iustifĭcat volentem.

 

 1. В рамках какой области лингвистического знания произведено Ваше магистерское исследование. В чем его актуальность для богословской и филологической науки?

 

 1. Расскажите о проблематике своей магистерской диссертации в контексте актуальных вопросов современной богословской науки на современном иностранном языке (английском или немецком).


 

Билет 3

 

 1. Прочитайте, переведите и сделайте богословский и лингвистический анализ следующего текста (на выбор):

 

Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ  τὸ φῶς τὸ τῆς      γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς  ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος                 ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν    ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι. Ἡ Παρθένος σήμερον  τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

Dissertissĭme Romŭli nepōtum,

Quot sunt quotque fuēre, Marce Tulli,

Quotque post aliis erunt in annis,

Gratias tibi maxĭmas Catullus

Agit, pessĭmus omnium poēta,

Tanto pessĭmus omnium poēta,

Quanto tu optimus omnium patronus.

 

 1. В рамках какой области лингвистического знания произведено Ваше магистерское исследование. В чем его актуальность для богословской и филологической науки?

 

 1. Расскажите о проблематике своей магистерской диссертации в контексте актуальных вопросов современной богословской науки на современном иностранном языке (английском или немецком).

 


 

Билет 4

 

 1. Прочитайте, переведите и сделайте богословский и лингвистический анализ следующего текста (на выбор):

 

Γλῶσσαι ποτὲ συνεχύθησαν, διὰ τὴν τόλμαν τῆς πυργοποιΐας, γλῶσσαι δὲ   νῦν ἐσοφίσθησαν, διὰ τὴν δόξαν  τῆς θεογνωσίας.   Ἐκεῖ  κατεδίκασε  Θεὸς   τοὺς ἀσεβεῖς τῷ πταίσματι, ἐνταῦθα ἐφώτισε Χριστὸς τοὺς ἁλιεῖς τῷ  Πνεύματι. Τότε κατειργάσθη ἡ ἀφωνία, πρὸς τιμωρίαν, ἄρτι καινουργεῖται  ἡ συμφωνία, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Quis ego et quails ego? Quid non mali aut facta mea, aut si non facta, dicta mea, aut si non dicta, voluntas mea fuit? Tu autem, Domine, bonus et miserĭcors, et dextĕra Tua respiciens profunditatem mortis meae, et a fundo cordis mei exhauriens abyssum corruptionis. Et hoc erat totum: nolle quod volebam, et velle quod volebas.

 

 1. В рамках какой области лингвистического знания произведено Ваше магистерское исследование. В чем его актуальность для богословской и филологической науки?

 

 1. Расскажите о проблематике своей магистерской диссертации в контексте актуальных вопросов современной богословской науки на современном иностранном языке (английском или немецком).

 


 

Билет 5

 

 1. Прочитайте, переведите и сделайте богословский и лингвистический анализ следующего текста (на выбор):

Φρίττω δεχόμενος τὸ πῦρ, μὴ φλεχθῶ ὡσεὶ κηρὸς καὶ ὡσεὶ χόρτος. Ὤ φρικτοῦ Μυστηρίου! Ὤ εὐσπλαγχνίας Θεοῦ! Πῶς θείου Σώματος καὶ Αἵματος ὁ πηλὸς μετέχω καὶ ἀφθαρτοποιοῦμαι; Χρηστός ἐστι, γεύσασθε καὶ ἴδετε, ὁ Κύριος· δι᾿ ἡμᾶς καθ᾿ ἡμᾶς γὰρ πάλαι γενόμενος, ἅπαξ ἑαυτόν τε προσάξας, ὡς προσφορὰν Πατρὶ τῷ ἰδίῳ ἀεὶ σφαγιάζεται, ἁγιάζων τοὺς μετέχοντας.
Te per orbem terrarium sancta confitetur Ecclesia:

Patrem immense maiestatis,

Venerandum Tuum verum et unicum Filium,

Sanctum quoque Paracletum Spirĭtum,

Tu Rex gloriae Christe,

Tu Patris sempiternus es Filius,

Tu ad liberandum suscepturus homĭnem non horruisti Virgĭnis utĕrum,

Tu, devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna caelorum,

Tu ad dextram Dei sedes in Gloria Patris,

Iudex credĕris esse ventūrus.

 

 1. В рамках какой области лингвистического знания произведено Ваше магистерское исследование. В чем его актуальность для богословской и филологической науки?

 

 1. Расскажите о проблематике своей магистерской диссертации в контексте актуальных вопросов современной богословской науки на современном иностранном языке (английском или немецком).